Close

DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM DLA ZAMÓWIEŃ OD 300zł

Search
Generic filters
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowejdudagarage.pl jest spółka Duda Garage Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd pod numerem KRS: 0000823013 , kapitał zakładowy: 5000, miejsce wykonywania działalności: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Twarda 18,00-105 Warszawa, NIP: 5252812326, REGON:  385311109 , adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], zwany/a dalej “Administratorem” lub „Duda Garage” Duda Garage powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Piwowara, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie zRozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony dudagarage.pl w przypadku:
  1. przyjmowanie oraz realizacja zamówień na zakup (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – niezależnie od sposobu przyjmowania tych zamówień, w tym również poprzez sklep internetowy pod adresem dudagarage.pl (dalej „Sklep Internetowy”);
  2. świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. rozliczenia podatkowe realizowanych zakupów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawą o podatku od towarów i usług);
  4. zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. marketing bezpośredni: produktów lub usług Duda Garage oraz sporadyczne załączanie do przesyłek materiałów promocyjnych partnerów biznesowych Duda Garage (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  6. realizowanie komunikacji marketingowej za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (art. 172 Prawa telekomunikacyjnego);
  7. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeżeli zgłoszą Państwo do nas tego rodzaju sprzeciw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
  8. prowadzenie korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami oraz odpowiedzi na zadawane przez nich pytania w związku z kontaktem, w tym również poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego oraz chat na stronie (art. 6 ust 1 lit. a lub lit. f RODO);
  9. realizowanie zawartych umów o prowadzenie konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.dudagarage.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  10. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów – użytkowników Sklepu Internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
  1. imię i nazwisko oraz płeć, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania / prowadzenia działalności / siedziby, adres IP, inne dane związane z wykonaniem umowy – np. nr rachunku bankowego). Dodatkowo przechowywane są także: historia zakupów (niezbędna między innymi do świadczenia usług gwarancyjnych na zakupione numizmaty oraz prowadzenia korespondencji z Klientami), informacje o sposobie poruszania się po Sklepie Internetowym przez Klientów – użytkowników Sklepu Internetowego.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
  1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator ijakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Duda Garage musi wiedzieć, do kogo i gdzie mają być wysłane zamówione towary oraz komu zaoferować usługi gwarancyjne. Podanie danych osobowych umożliwia również podjęcie na Państwa rzecz działań w ramach marketingu bezpośredniego.

 7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane, mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców: dostawców, usługodawców Spółki, magazyn, gdzie przechowywane są towary i pakowane są przesyłki do Klientów, biuro obsługi Klienta, centrum Logistyczne, Operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, które na zlecenie Duda Garage dostarczają przesyłki do Klientów, zewnętrzni dostawcy specjalizujący się w dostarczaniu usług marketingowych (np. agencje marketingowe) w związku z projektowaniem, planowaniem i umieszczaniem reklam, banki oraz firmy windykacyjne, które zapewniają Skarbnicy Narodowej profesjonalne usługi finansowe, drukarnie, gdzie drukowane są na przykład informacje o nowych towarach dostępnych w Duda Garage.

 2. W przypadku Klienta, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym odbiorcą danych jest również dostawca usług hostingowych. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
  1. Dostęp do danych– 15 RODO
  2. Sprostowanie danych– 16 RODO.
  3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– art. 17 RODO.
  4. Ograniczenie przetwarzania– 18 RODO.
  5. Przeniesienie danych– 20 RODO.
  6. Sprzeciw– 21 RODO
  7. Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: [email protected]

 4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, każda osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 6. Państwa dane będziemy przetwarzać przez następujące okresy:
  1. wykonanie zawartych umów na dostarczanie produktów – przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń, który wynosi 2 lata;
  2. świadczenie usług gwarancyjnych (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – zgodnie z okresem gwarancji określonym w regulaminie Sklepu Internetowego na dzień sprzedaży; jeżeli masz wątpliwości w tym zakresie, zawsze możesz napisać w tej sprawie do [email protected].
  3. rozliczenie podatkowe sprzedaży – przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży;
  4. marketing naszych produktów i usług – przez okres do 5 lat od dokonania przez Państwa ostatniego zakupu; mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych;
  5. realizowanie komunikacji marketingowej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na taki kontakt lub złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych;
  6. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – w tym celu przetwarzamy dane jeżeli nie dokonują Państwo zapłaty za zakupione produkty, albo wnoszą Państwo roszczenia przeciwko nam – do czasu rozstrzygnięcia sprawy lub upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  7. prowadzenie listy sprzeciwów wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania przez Państwa swojego sprzeciwu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 21 ust. 3 RODO).
  8. odpowiedzi na zadawane przez pytania poprzez formularz kontaktowy – na okres prowadzenia samej korespondencji i następnie przez okres 24 miesięcy,
  9. korzystanie z konta w Sklepie Internetowym – przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z jego regulaminem; po usunięciu konta przez Klienta możemy przetwarzać jeszcze dane Klienta dla potrzeb obrony przed roszczeniami, jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami;
  10. działania analityczno-statystyczne w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego – przez okres kolejnych 24 miesięcy,

5. PLIKI "COOKIES"

  1. Strona Administratoraużywa plików „cookies”. 1. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane. Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w Internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami.

 2. W ramach strony stosowane są rodzaje plików “cookies”: sesyjne i stałe
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 3. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

 2. Niniejszy dokument jest uchwalany przez Zarząd Duda Garage i podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych

 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 4. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.