Close

DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM DLA ZAMÓWIEŃ OD 300zł

Search
Generic filters
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów

Regulamin konkursu “DG-BOXY”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki konkursu „DG-BOXY” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Duda Garage Sp, z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000823013, posługujący się NIP  5252812326, REGON 38531110900000 (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej „Uczestnikiem”) oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem i wyraża zgodę na stosowanie wszystkich jego postanowień.
 4. Konkurs organizowany jest z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Facebook oraz aplikacji Messenger, w tym profilu Duda Garage prowadzonego przez Organizatora (dalej jako „Profil Organizatora”) oraz profilu Uczestnika.
 5. Konkurs nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
 6. Udział w Konkursie mogą brać jedynie osoby peł

§2. Udział w Konkursie

 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika następuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
  • nabycia przez Uczestnika w terminie od 2 do 23 sierpnia 2021 r. boxa tuningowego Duda Garage za pośrednictwem strony www.dudagarage.pl;
  • przesłanie przez Użytkownika z wykorzystaniem aplikacji Messenger w terminie do 28 sierpnia 2021 r. wiadomości prywatnej do Organizatora zawierającej zdjęcie obejmujące co najmniej postać Uczestnika oraz widok zamontowanego pod maska samochodu boxa tuningowego Duda Garage (dalej jako „Zdjęcie”) wraz z opisem oraz dowód zakupu boxa tuningowego.
 2. Niespełnienie powyższych warunków skutkuje pominięciem zgłoszenia Uczestnika w rozstrzygnięciu Konkursu.

§3. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z 2 osób, wybranych przez Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa, po zbadaniu prawidłowości zgłoszeń Uczestników, wybierze według własnego uznania 3 (słownie: trzy) najbardziej kreatywne, interesujące i przedstawiające największą wartość artystyczną zgłoszenia, oceniając zarówno Zdjęcie, jak i jego opis. Tak wybrane zgłoszenia Organizator opublikuje na Profilu Organizatora najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2021 r.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drodze głosowania użytkowników portalu społecznościowego Facebook. Uczestnik, którego Zdjęcie opublikowane przez Organizatora na Profilu Organizatora, uzyska najwięcej reakcji użytkowników portalu Facebook do dnia 7 września 2021 r. do godz. 23:59, zostanie zwycięzcą Konkursu (dalej jako „Zwycięzca”).
 4. Podanie przez Komisję Konkursową rozstrzygnięcie Konkursu obejmujące wskazanie Uczestników zajmujących odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce nastąpi nie później niż w dniu 13 września 2021 r.

§4. Nagrody i ich odbiór

 1. W rozstrzygnięciu Konkursu Organizator przewidział następujące nagrody:
  • za zajęcie 1 miejsca- wyjazd Zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą na wyścigi górskie FIA CEZ, w których udział bierze Pan Grzegorz Duda, organizowane w Chorwacji w dniach 25.09-26.09.2021 (dalej jako „Zawody”) oraz bon o wartości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) do wykorzystania przez Zwycięzcę na pokrycie kosztów dojazdu i powrotu Zwycięzcy i osoby towarzyszącej do i z miejsca przeprowadzenia Zawodów;
  • za zajęcia 2 miejsca – wzięcie udziału w produkcji materiału audiowizualnego o tematyce samochodowej na potrzeby jego umieszczenia na kanale Duda Garage na portalu internetowym YouTube prowadzonym przez Organizatora, w dniu wskazanym przez Organizatora oraz nagroda materialna w postaci zestawu obejmującego olej silnikowy w opakowaniu o pojemności 5l oraz tzw. płukankę do silnika w opakowaniu o pojemności 375 ml właściwe do rodzaju pojazdu wskazanego przez Uczestnika,
  • spotkanie z Grzegorzem Dudą w miejscu wskazanym przez Organizatora w terminie i czasie wskazanym przez Organizatora, trwające nie dłużej niż 1 godzina oraz nagroda materialna w postaci zestawu obejmującego olej silnikowy w opakowaniu o pojemności 5l oraz tzw. płukankę do silnika w opakowaniu o pojemności 375 ml właściwe do rodzaju pojazdu wskazanego przez Uczestnika.
 2. Dla uniknięcia wątpliwości, nagroda za zajęcie I miejsca obejmuje rezerwację przez Organizatora i na jego koszt miejsca zakwaterowania Zwycięzcy i towarzyszącej mu osoby w miejscu przeprowadzenia Zawodó Organizator nie ponosi kosztu wyżywienia oraz ubezpieczenia turystycznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków tych osób. Organizator jest zobowiązany do wydania Zwycięzcy bonu na pokrycie kosztów dojazdu i powrotu tylko w przypadku, gdy Zwycięzca i osoba towarzysząca wezmą udział w wyjeździe do miejsca przeprowadzania Zawodów.
 3. W przypadku, gdyby na skutek okoliczności, na które Organizator nie miał wpływu, w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej lub związanych z sytuacją epidemiologiczną, nie doszło do organizacji Zawodów lub Zawody odbywałyby się bez udziału publiczności, Organizator w porozumieniu ze Zwycięzcą ustalą alternatywną formę W przypadku braku osiągnięcia przez Organizatora i Zwycięzcę porozumienia co do alternatywnej formy nagrody, Organizator samodzielnie dokona wyboru takiej formy. W takim przypadku Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o charakterze odszkodowawczym i/lub wydobywczym.
 4. Uczestnik, któremu przyznana została nagroda za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie zobowiązany jest do udzielenia Organizatorowi zgody na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku (w szczególności jego postaci, głosu, wypowiedzi) przez Organizatora w celu realizacji materiału audiowizualnego, udział w którym stanowi nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie i rozpowszechnianie tego wizerunku za pośrednictwem kanału na portalu internetowym YouTube, w celach i w zakresie opisanym w 5 Regulaminu.
 5. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża Organizatora. Kwota podatku dochodowego od nagród zostanie ustalona przez Organizatora i odprowadzona do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania laureatów Konkursu.

§5. Wizerunek i prawa autorskie

 1. Z chwilą nadesłania Zdjęcia Uczestnik oświadcza, że:
  • jest twórcą Zdjęcia w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub że nabył pełnię majątkowych prawa autorskich do Zdjęcia od jego twórcy, w związku z czym jest uprawniony do jego swobodnego korzystania ze Zdjęcia oraz jego rozpowszechniania;
  • wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego na Zdjęciu przez Organizatora w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych, kronikarskich, w dowolnej formie, w szczególności za pośrednictwem Profilu Organizatora, bez ograniczeń czasowych;
  • uzyskał zgodę osób, których wizerunek został utrwalony na Zdjęciu do rozpowszechniania ich wizerunku w związku udziału w Konkursie, jak również, że jest uprawniony do dysponowania tą zgodą i przenosi zgodę tych osób na rzecz Organizatora na udostępnienie wizerunków tych osób w zakresie opisanym w ppkt. b);
  • Zdjęcie nie narusza osób praw trzecich, a jego rozpowszechnianie przez Organizatora nie narazi go utratę dobrego imienia lub na jakąkolwiek odpowiedzialność;
  • w przypadku zgłoszenia wobec Organizatora przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w związku z rozpowszechnianiem przez Organizatora Zdjęcia, Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności z tego tytułu, jak również zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez Organizatora kosztów w związku z koniecznością obrony przez niego swoich praw,
  • zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności oznaczania Zdjęcia lub jego opisu swoim autorstwem,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w związku z udziałem w Konkursie.
   
 2. Z chwilą nadesłania Zdjęcia Uczestnik przenosi na Organizatora, bez wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia oraz wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Zdjęcia, wraz z prawem do dokonywania zmian, na  wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi wchwili przeniesienia praw technikami;
  • dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
  • łączenie fragmentów z innymi utworami;
  • wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
  • wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
  • publiczne wykonanie;
  • publiczne wystawianie;
  • publiczne wyświetlanie;
  • publiczne odtwarzanie;
  • wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  • publiczne udostępnianie Zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
  • nadawanie (dowolną techniką);
  • reemisję.

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Duda Garage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej 18. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia konkursu, weryfikacji poprawności zgłoszeń Uczestników, wydania przyznanych nagród, realizacji obowiązku podatkowego, o którym mowa w 4 ust. 5 Regulaminu oraz w realizacji wyjazdu na Zawody. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu. Skuteczne wniesienie sprzeciwu pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na tej podstawie zgody przed jego wniesieniem.
 3. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Organizatora celów wskazanych w ust. 1 powyżej lub
  do chwili skutecznego wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art.6 ust.1 lit. f RODO. Jeśli przetwarzanie danych wynika z obowiązku określonego przepisami prawa (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi, przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy) – przez okresy wskazane w tych przepisach.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, tj. do uzyskania od Organizatora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania danych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych, (iii) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Organizator ujawnił lub którym ma zamiar ujawnić dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie ich realizacji, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także jego konsekwencjach;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, tj. do żądania od Organizatora niezwłocznego usunięcia danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Organizator ma obowiązek usunąć dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych m.in. w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, tj. do żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) Uczestnik kwestionuje prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu danych, (iii) Organizator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Uczestnikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Organizator może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, tj. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Organizatorowi do dochodzenia roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Organizatora obowiązku prawnego;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezależnie od podstawy prawnej na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie art. 21 ust. 2 RODO. W takiej sytuacji Organizator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tym celu;
  g) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Organizatorowi oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie moż Prawo to przysługuje jeśli: (i) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, (ii) dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową. Prawa o których mowa w punkcie 6 powyżej, mogą być wykonane przez przesłanie stosownego wniosku na adres e-mail: [email protected]

§7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator uprawniony jest zmiany Regulaminu w każdym czasie, w drodze jednostronnego oświadczenia.
 2. Organizator uprawniony jest do odwołania Konkursu bez względu na przyczynę, w każdym czasie.