Close

DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM DLA ZAMÓWIEŃ OD 300zł

Search
Generic filters
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów

regulamin sklepu internetowego dudagarage.pl

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:

Spółka – spółka pod firmą Duda Garage Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Twarda 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000823013, NIP: 5252812326, REGON: 385311109

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera) w przypadku zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Spółkę pod adresem www.dudagarage.pl

Dostawca zewnętrzny – firma lub firmy będące właścicielem albo posiadaczem tych Produktów, których sprzedaż prowadzi Spółka i które aktualnie nie znajdują się w magazynie Spółki.

Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na stronie www.dudagarage.pl w przypadku zawierania umów za pośrednictwem strony www.dudagarage.pl, w którym Klient przekazuje dane niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia oraz realizacji umowy:
a) w przypadku Klientów będących konsumentami: imię i nazwisko, numer PESEL, adres dostawy, dane do faktury, adres poczty elektronicznej a także numer telefonu kontaktowego;
b) w przypadku, gdy Klient jest osobą prawną: adres dostawy, dane do faktury, adres poczty elektronicznej a także numer telefonu kontaktowego.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę i zamawiająca produkt na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2019 poz. 1145)

Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub Przedsiębiorca;

Podmiot Dostarczający Produkt – firma kurierska, której Spółka albo Dostawca zewnętrzny zlecił dostarczenie przesyłki do Klienta;

Produkt – części, akcesoria, i materiały przeznaczone do samochodów i motocykli w tym materiały eksploatacyjne, które będą wytwarzane przez Dostawcę zewnętrznego albo sprowadzane od innych producentów

Przedsiębiorca – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą oraz inne podmioty posiadające numer REGON;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sklep Internetowy – serwis internetowy umożliwiający składanie przez Klientów Zamówień na Produkty, dostępny pod adresem www.dudagarage.pl

Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nieoczekiwane, niemożliwe do zapobieżenia, pozostające poza kontrolą stron (np. kataklizmy pogodowe, zamieszki);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do złożenia zamówienia na zakup Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów.

§2. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Sklepu Internetowego www.dudagarage.pl dostępnego pod adresem: www.dudagarage.pl w celu zamówienia Towarów, a w szczególności:

a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień poprzez Sklep Internetowy www.dudagarage.pl
b) warunki i zakres złożenia Zamówienia;
c) tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.dudagarage.pl. Klient może zapoznać się z jego treścią na wskazanej stronie internetowej www jak również może pobrać plik zawierający Regulamin w celu jego utrwalenia i odtwarzania w dowolnym czasie.


3. Sklep Internetowy pod nazwą www.dudagarage.pl prowadzony jest przez Spółkę.


4. Adres Sklepu i dane kontaktowe: www.dudagarage.pl.
a) E mail: [email protected]
b) Adres korespondencyjny: Spektrum Tower ul. Twarda 18, 00 -105 Warszawa.


5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich. W przypadku zmiany swoich danych osobowych lub kontaktowych, Klient jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia. Klient jest zobowiązany przy korzystaniu ze Sklepu do zachowania należytej staranności.

§3. Złożenie zamówienia

1. Dokonanie zakupu Towaru wymaga podania przez Klienta następujących danych w Sklepie Internetowym: imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) albo nazwę firmy, adres kontaktowy (w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także numer telefonu, adres e-mail.


2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a) wypełnienie Formularza Zamówienia;
b) akceptację niniejszego Regulaminu;
c) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Spółkę i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail wskazany w Formularzu Zamówienia, niezwłocznie po zarejestrowaniu Zamówienia;
d) wybór formy płatności i dokonanie płatności przez Klienta.

 

3. Po otrzymaniu płatności Spółka niezwłocznie zamawia Towar w swoim magazynie albo u Dostawcy zewnętrznego, i wysyła zamówiony Towar pocztą kurierską na adres wskazany w Formularzu Zamówienia. Zamówiony Towar jest wysyłany w przeciągu 7 Dni roboczych od zaksięgowania na koncie Spółki kwoty należnej za Towar. Sprzedawca zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 3-10 Dni roboczych. Jeśli planowany termin dostawy ulegnie dalszej zmianie (wydłużeniu), Sprzedający poinformuje o tej okoliczności Klienta, kontaktując się z nim na podany przez niego adres e-mail lub adres korespondencyjny.


4. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu, Klient może podać dane adresowe inne, niż podane podczas rejestracji i zakładania Konta, przy czym każdorazowa zmiana spowoduje, że na koncie Klient dane te zostaną domyślnie zaktualizowane jako dane do dokonania Dostawy. W przypadku Towarów wytwarzanych lub oznaczanych na indywidualne zamówienie Klienta, termin ten może ulec wydłużeniu, w zależności od zakresu prac związanych z indywidualizacją Towaru.


5. Dostawy realizowane są na terenie państw należących Unii Europejskiej, zgodnie z warunkami świadczenia usług obowiązującymi Podmiot Dostarczający Towar. W przypadku Zamówień dostarczanych za pośrednictwem firmy kurierskiej w razie nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem do dostawy zamówienia, firma kurierska podejmie ponowną próbę doręczenia Towaru. W razie ponownej nieobecności Kupującego lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym adresem, Towar zostanie odesłany do Sprzedającego. W takiej sytuacji, zamówienie może zostać ponownie przesłane do Kupującego po uzgodnieniu szczegółów ze Sprzedającym. Koszt ponownej wysyłki Towarów ponosi Kupujący. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.


6. W razie wątpliwości co do poprawności danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.


7. Spółka nie realizuje Zamówień, które zostały wypełnione nieprawidłowo lub co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podano w nich dane nieprawdziwe lub fikcyjne. W takim przypadku Spółka, anulując Zamówienie, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną na adres poczty email wskazany w Formularzu Zamówienia.


8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

§4. Cena Towaru

1. Wszystkie ceny podawane na Stronie Internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.


2. Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiana przez Sklep i dołączana do Zamówienia wysyłanego do Klienta. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Klient.


3. Koszty dostawy Towaru zależą od wielkości zamówienia i są określone przez Spółkę w cenniku dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.


4. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronie internetowej www.dudagarage.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta, dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności Towarów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie Towaru. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta.


5. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. W związku z tym, Klient powinien sprawdzić jakość otrzymanego Towaru i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym, celem ustalenia dalszych kroków.


6. W przypadku przesyłek kurierskich, przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony nie należy przyjmować przesyłki. Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy.


7. W przypadku odbioru przesyłki i stwierdzenia przez Kupującego ubytku lub uszkodzenia przesyłki, którego nie dało się z zewnątrz zauważyć przy jej odbiorze, w tym m.in.:
a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b) niekompletności przesyłki,
c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia.
Kupujący zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz wszczęcia procedury reklamacyjnej.

§5. Anulowanie Zamówienia

1. W przypadku, gdy Towar nie został jeszcze wysłany z magazynu Spółki lub Dostawcy, Klient może odstąpić od Zamówienia poprzez anulowanie Zamówienia drogą elektroniczną pod adresem: [email protected] Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem.


2. O udanym anulowaniu albo niemożności anulowania zamówienia Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą elektroniczną.

§6. Postępowanie reklamacyjne i rękojmia

1. Klient będący Konsumentem, ma prawo do reklamacji Towaru wchodzącego w skład Zamówienia.


2. Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru z umową.


3. Konsument dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).


4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Spektrum Tower ul. Twarda 18, 00 -105 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Reklamacja” lub na adres: [email protected]


5. Uprawnienia Konsumenta regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.


6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.


7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:
c) usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo
d) zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, lub zwrotu zapłaconej ceny,
chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.


8. Sklep zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta w zgłoszeniu reklamacyjnym.


9. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca również koszt odesłania reklamowanego towaru przez Klienta

§7. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy:

 

[o świadczenie usług drogą elektroniczną – prowadzenie Konta]:
a) Klient może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Klient składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w § 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
b) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (do pobrania TUTAJ). Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

[sprzedaży]:
a) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie do czternastu (14) dni od dnia otrzymania Towaru albo Towarów.
b) Aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży, wystarczy wysłać do Sprzedającego przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać ze wzoru oświadczenia dołączonego do regulaminu (do pobrania TUTAJ). Oświadczenie z podpisem Kupującego, może zostać wysłane pocztą na adres Sprzedającego: Spektrum Tower ul. Twarda 18,00-105 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres [email protected] albo też może zostać złożone osobiście w siedzibie Sprzedającego. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą w zakresie, w jakim została objęta treścią oświadczenia o odstąpieniu.
c) W razie przesłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (wzór w załączeniu), Sprzedający niezwłocznie potwierdza Kupującemu wykonanie dyspozycji.
d) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Kupującego. W przypadku zwrotu Towaru przekraczającego wartość 500 zł lub kilku Towarów przekraczających łącznie wartość 500 zł Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: Spektrum Tower, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
e) Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym zostało mu doręczone oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności, w tym za Dostawę Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Towaru dostępny u Sprzedającego). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
f) Sprzedający dokonuje zwrotu płatności Kupującemu przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi opłatami, np. na numer rachunku bankowego podany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od Umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
g) Sprzedający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w przypadku zawarcia umów:
–  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§8. Pozostałe prawa i obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest:
a) do korzystania ze Sklepu Internetowego www.dudagarage.pl zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
b) do podania w treści Formularza Zamówienia prawdziwe dane osobowe;
c) nie korzystać ze Sklepu Internetowego w celu dokonania nieprawdziwych zamówień lub podawania danych osobowych innych osób jako własnych danych ani jakichkolwiek innych zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 

2. Klient oświadcza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego w dowolnej formie w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego i w trakcie obsługi Zamówienia oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego są prawdziwe i zgodne z jego najlepszą wiedzą.

 

3. Spółka ma prawo do czasowego zawieszenia w Sklepie Internetowym składania Zamówienia na czas wykonywania prac w zakresie technicznego utrzymania i modernizacji serwisu.


4. Spółka prawo odstąpić od realizacji Zamówienia w każdym czasie a w szczególności w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, w szczególności podania przez Klienta nieprawidłowych danych osobowych, danych dotyczących firmy bądź danych związanych z dokonywaniem płatności. Niezależnie od powyższego, Spółka uprawniona jest do podjęcia stosownych działań w razie stwierdzenia naruszenia przez Klienta przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§9. Rozwiązywanie sporów

1. W przypadku powstania sporu w związku z wykonywaniem Umowy Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 

2. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem a Spółką zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§10. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r., poz. 123 t.j.).


2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.


3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

§11. Zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach.


2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.


3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.


4. O zmianie Regulaminu Sprzedawca zawiadomi Klientów przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy e-mail podane przy zakładaniu Konta co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian. Sprzedawca umieści również na Stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed wejściem w życie planowanych zmian.


5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.


6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Sklepu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Sklepu, dodanie nowych funkcjonalności, zdjęć, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§12. Postanowienia końcowe

1. Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na Stronie internetowej są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


2. Sklep, jak też jego poszczególne elementy, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.


3. Użytkownicy Strony internetowej ani Klienci nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Sprzedawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów.


4. Przystępując do korzystania ze Strony internetowej Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.


5. Minimalne wymagania sprzętowe, umożliwiające korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego przedstawiają się następująco : zainstalowana przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 83 lub kolejnej bądź przeglądarka Google Chrome w wersji 87 lub kolejnej o włączonym JavaScript. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta zainstalowane zostają pliki Cookies. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spółkę jest umożliwienie instalacji plików Cookies.


6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.


7. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne
z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu nie dotyczą jednakże zamówień skutecznie złożonych przed datą ich ogłoszenia.


8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.