Close

DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM DLA ZAMÓWIEŃ OD 300zł

Search
Generic filters
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów
Bez kategorii
CZĘŚCI TUNINGOWE
BOX TUNINGOWY
TURBO
REGENEROWANE TURBOSPRĘŻARKI
UKŁAD DOLOTOWY
UKŁADY DOLOTU POWIETRZA
DEDYKOWANE
GADŻETY I ODZIEŻ
GADŻETY
ODZIEŻ
BLUZY
KURTKI
T-SHIRTY
OLEJE/CHEMIA/PŁYNY
CHEMIA
CERAMIZATORY
CHEMIA WARSZTATOWA
CZYSZCZENIE PODZESPOŁÓW
DODATKI DO MOTORSPORTU
DODATKI DO PALIW
SERIA MOTORSPORT
SMARY
DODATKI DO OLEJU
DODATKI DO PALIW
DODATKI DO UKŁADU CHŁODZENIA
DODATKI MOTOCYKLOWE
PŁUKANKA
SERIA CLASSIC
DODATKI DO PALIW
SMARY
ŚRODKI ANTYKOROZYJNE
ŻELE | PASTY
ZESTAWY
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE
INNE
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA CLASSIC
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA MOTORSPORT
INNE
KARTING
OLEJE SILNIKOWE
OLEJE DO ARMOTYZATORÓW
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE MOTOCYKLOWE
PŁYNY
PŁYNY CHŁODNICZE
PŁYNY DO MOTORSPORTU
PŁYNY HAMULCOWE
PŁYNY HAMULCOWE
PODNOŚNIK DUDA GARAGE
AKCESORIA
PODNOŚNIK
POMPY
Sprawdzenie Auta
WYCIERACZKI
ZESTAWY DUDA GARAGE

regulamin TESTERÓW DUDA garage

Regulamin udziału w Programie Tester Duda Garage, organizowanym przez Duda Garage sp. z o.o. (dalej również jako „Regulamin”), dotyczą umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Duda Garage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252812326, REGON: 385311109 (dalej również jako „Dostawca”), a osobami biorącymi udział Programie „Tester Duda Garage”, zwanymi dalej Testerami. 1
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest szczegółowe określenie warunków udziału Testerów w Programie Tester Duda Garage, organizowanym przez Duda Garage, dotyczącym sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Duda Garage (dalej również jako „Produkt” lub „Produkty”), w celu dalszej ich odsprzedaży przez Testerów na rzecz osób trzecich. 1
§1. Uzyskanie statusu Testera. 1
§2. Uprawnienia Testerów. 2
§3. Obowiązki Testerów. 3
§4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, postępowanie reklamacyjne i rękojmia. 3
§5. Prawa własności intelektualnej. 3
§6. Przetwarzanie danych osobowych. 5
§7. Prawo rezygnacji z udziału w programie „Tester Duda Garage” 5
§8. Ceny i płatności 5
§9. Zmiany Regulaminu 6
§10. Postanowienia końcowe 6

 

 

Regulamin udziału w Programie Tester Duda Garage, organizowanym przez Duda Garage sp. z o.o. (dalej również jako „Regulamin”), dotyczą umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Duda Garage sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr 18, 00-105 Warszawa, NIP: 5252812326, REGON: 385311109 (dalej również jako „Dostawca”), a osobami biorącymi udział Programie „Tester Duda Garage”, zwanymi dalej Testerami.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest szczegółowe określenie warunków udziału Testerów w Programie Tester Duda Garage, organizowanym przez Duda Garage, dotyczącym sprzedaży towarów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Duda Garage (dalej również jako „Produkt” lub „Produkty”), w celu dalszej ich odsprzedaży przez Testerów na rzecz osób trzecich.

§1. Uzyskanie statusu Testera.


1. Testerem może zostać jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem uzyskania statusu Testera jest pozytywne przejście procedury rejestracyjnej.

3. Procedura rejestracyjna składa się poniższych, następujących po sobie kroków:

– wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się pod adresem: www.dudagarage.pl/testerzy-duda-garage/ i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu;

– osobie zainteresowanej udziałem w Programie Tester Duda Garage (dalej: „Kandydat“) przysługuje rabat w wysokości 20% albo 40% na wskazane przez Dostawcę Produkty;

– rabat w wysokości 40% zostanie przyznany Kandydatowi, który zdecyduje się przetestować wybrany Produkt i przesłać recenzję (dalej: „Test“) na adres e-mail: [email protected] Zasady wykonania Testu określono w §1 ust. 4, 5 i 6 Regulaminu. Z tytułu wykonania Testu Kandydatowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie od Dostawcy;

– Kandydatowi, który nie zdecyduje się na wykonanie Testu w formie nagrania krótkiego video lub zamieszczenia recenzji, zostanie przyznany rabat w wysokości 20%;

– Kandydat, który ma zamiar wykonać Test, powinien zaznaczyć stosowną rubrykę w formularzu aplikacyjnym;

– lista Produktów objętych rabatem zostanie przesłana wraz z kodem rabatowym na adres e-mail Kandydata, po wypełnieniu przez niego formularza aplikacyjnego;

– następnie, po dokonaniu weryfikacji zgłoszenia, zespół Duda Garage skontaktuje się Kandydatem z informacją o jej wyniku.

4. Test można wykonać w formie krótkiego tekstu, w którym należy opisać swoje wrażenia z korzystania z wybranego Produktu marki Duda Garage. Test należy wysłać na adres e-mail: [email protected]

5. Test można wykonać również w formie krótkiego filmu lub zdjęć, które należy umieścić w Social Mediach (na portalu Youtube, Facebook lub Instagram) i oznaczyć hasztagiem #TesterDudaGarage. Link do Testu należy przesłać na adres e-mail: [email protected]

6. Test należy udostępnić w Social Mediach w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówionego Produktu.

§2. Uprawnienia Testerów.

1. Po uzyskaniu statusu Testera, Tester otrzyma na wskazany podczas rejestracji adres e-mail indywidualne kody rabatowe do wykorzystania na zakup Produktów dostępnych na stronie internetowej Dostawcy, tj. https://dudagarage.pl/. Wysokość rabatu uzależniona jest od wartości koszyka i wynosi:.

– 12% wartości koszyka przy zamówieniu do kwoty 499 zł
– 18% wartości koszyka przy zamówieniu od kwoty 499,01 zł do kwoty 999 zł
– 24% wartości koszyka przy zamówieniu od kwoty 999,01 zł do kwoty 2499 zł
– 28% wartości koszyka przy zamówieniach na kwotę 2499,01 zł i więcej.

 

2. Wysokość rabatów oraz rodzaje Produktów, na które udzielane są rabaty mogą podlegać zmianom, co nie stanowi zmiany Regulaminu.

3. Rabaty, o których mowa w §2 Regulaminu, nie dotyczą Produktów przecenionych lub będących w promocji, nie łączą się też z innymi rabatami (w tym również bonami rabatowymi), promocjami i obniżkami.

§3. Obowiązki Testerów.

1. Tester nabywa Produkty we własnym imieniu i na własny rachunek i na tych samych zasadach może dokonywać ich dalszej sprzedaży.
2. Tester jest osobą niezależną i nie jest związany z Dostawcą umową o pracę lub żadną inną umową o charakterze cywilnoprawnym. Tester nie może używać określeń bądź nazw wskazujących albo sugerujących, że jest on pracownikiem, pełnomocnikiem, osobą zarządzającą lub osobą działającą w imieniu lub na rzecz Dostawcy. Tester nie posiada żadnych uprawnień i upoważnień do negocjowania lub zawierania jakichkolwiek umów w imieniu bądź na rachunek Dostawcy.
3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu Produktami, Tester jest zobowiązany podjąć wszelkie czynności niezbędne do zarejestrowania swojej działalności, wymagane przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz w celach podatkowych, a także w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
4. Tester ponosi wyłączną, pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania w zakresie zgłaszania obowiązków i regulowania należności podatkowych związanych z prowadzoną przez niego działalnością. Tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie zgodności swoich działań w zakresie gromadzenia i ochrony danych osobowych z zasadami danych osobowych i polityki prywatności obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, postępowanie reklamacyjne i rękojmia.

W zakresie prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, postępowania reklamacyjnego i rękojmi, Testerowi przysługują uprawnienia wskazane w §6 i §7 Regulaminu Sklepu Internetowego DudaGarage.pl, dostępnego pod adresem: https://dudagarage.pl/regulamin-sklepu-internetowego/.

§5. Prawa własności intelektualnej.

Z chwilą przesłania Dostawcy przez Kandydata Testu w związku z udzielonym przez Dostawcę rabatem, Kandydat przenosi na Dostawcę wszelkie prawa majątkowe do Testu, w tym wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich (na polach eksploatacji wymienionych poniżej) do Testu. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Testu obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, w tym pola eksploatacji określone w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Prawo Autorskie“), w szczególności:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami;
b) dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, zmian układu, tłumaczeń, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji;
c) łączenie fragmentów z innymi utworami;
d) wprowadzanie do pamięci dowolnej ilości komputerów;
e) wprowadzanie i udostępnianie w sieci Internet, Intranet i innych sieciach komputerowych;
f) publiczne wykonanie;
g) publiczne wystawianie;
h) publiczne wyświetlanie;
i) publiczne odtwarzanie;
j) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
k) publiczne udostępnianie własności intelektualnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
l) najem lub użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
m) nadawanie (dowolną techniką);
n) reemisję.


2. Kandydat oświadcza, że jest w pełni uprawniony do przeniesienia na Dostawcę praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich w zakresie określonym powyżej. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw tych osób przeciwko Dostawcy, w związku z wykorzystaniem przez Dostawcę rezultatów praw własności intelektualnej, w tym Testu w zakresie określonym w Regulaminie, Kandydat zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, w tym zwrócić Dostawcy jakiekolwiek kwoty zasądzone przez sąd lub wynikające z zawartej ugody. W powyższych przypadkach, Kandydat jest zobowiązany w szczególności do poniesienia kosztów, wydatków i konsekwencji prawnej obrony Dostawcy przed roszczeniami osób trzecich, wliczając w to koszty poniesione przez osoby trzecie, których prawa własności intelektualnej zostaną naruszone, pod warunkiem, że takie koszty, wydatki i konsekwencje prawne obrony będą uzasadnione.

3. Kandydat niezwłocznie zawiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach o naruszenie praw wymienionych wyżej i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Dostawcy z powodu korzystania przez niego z Testu.

4. Kandydat zobowiązuje się powstrzymać od wykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Testu w stosunku do jakiegokolwiek podmiotu, w tym Dostawcy, jej następców prawnych i licencjobiorców lub nabywców majątkowych praw do utworów.

5. Kandydat oświadcza i gwarantuje, że:

– wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w tym wyglądu, głosu i wypowiedzi, w całości i we fragmentach w związku z przekazaniem Testu Dostawcy, jak również wyraża zgodę na korzystanie z tego wizerunku na polach eksploatacji określonych §5 ust. 1 Regulaminu;

– posiada zgodę wszystkich osób uczestniczących w Teście na korzystanie z ich wizerunków w zakresie opisanym w powyższym punkcie, w tym w szczególności na utrwalenie i zwielokrotnienie, telewizyjne nadanie ich wizerunków lub podobizn oraz zamieszczenie ich we wszystkich materiałach informacyjnych lub promocyjnych (w tym wydawnictwa poligraficzne i strony internetowe) i do wykorzystywania ich na polach eksploatacji wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu;

– prawo do zezwalania, na zasadzie wyłączności, na wykonywanie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworów zależnych, wykorzystujących Test z wizerunkami osób w nim uczestniczących oraz fragmenty Testu, na wyżej wymienionych polach eksploatacji.

§6. Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe Testerów przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Dostawcy, dostępną pod adresem: https://dudagarage.pl/polityka-prywatnosci/. Tester oświadcza, że zapoznał się z informacjami i rozumie, że Dostawca może przetwarzać dane osobowe Testera zgodnie z Polityką Prywatności Dostawcy.

§7. Prawo rezygnacji z udziału w programie „Tester Duda Garage”

Tester może zrezygnować z udziału w programie „Tester Duda Garage” w każdym czasie, bez podawania przyczyn swej rezygnacji.

2. Celem złożenia rezygnacji z udziału w Programie, Tester powinien zawiadomić o tym Dostawcę przesyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected] Rezygnacja staje się skuteczna z chwilą otrzymania zawiadomienia przez Dostawcę. Dostawca powiadomi Testera o otrzymaniu rezygnacji.

§8. Zmiany Regulaminu

1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Testera.

2. Jeżeli Tester nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien zawiadomić o tym Dostawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.

3. Zaakceptowanie przez Testera wprowadzonych zmian Regulaminu jest konieczne i stanowi warunek kontynuowania udziału w Programie „Tester Duda Garage”.

§9. Postanowienia końcowe

1. Dostawca nie gwarantuje Testerowi żadnych dochodów, zysków ani sukcesów oraz nie jest zobowiązany do pokrywania jakichkolwiek kosztów związanych z prowadzoną przez Testera działalnością gospodarczą, jak również nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Testera wydatki, w szczególności koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania, koszty administracyjne itp.

2. Uzyskanie statusu Testera nie powoduje udzielenia licencji Testerowi ani żadnych innych praw do znaków towarowych należących do Dostawcy.

3. Znaki towarowe Duda Garage, oznaczenie firmy, logo oraz narzędzia internetowe i bazy danych stanowią własność Duda Garage. Tester zobowiązany jest do nienaruszania ich w jakikolwiek sposób.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą poprzez sądy powszechne w Polsce zgodnie z ich właściwością miejscową i rzeczową. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków uznane zostanie za niemające zastosowania w danej sprawie lub za nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.

5. Dostawca może przesyłać Testerowi powiadomienia, zawiadomienia, korespondencję oraz korzystać z różnych sposobów komunikacji z Testerem, w tym z wykorzystaniem internetu. Tester ma prawo zaktualizowania swoich preferencji w powyższym zakresie wysyłając stosowną informację Dostawcy na adres e-mail: [email protected]

6. Akceptując niniejszy Regulamin, Tester wyraża zgodę na otrzymywanie od Dostawcy informacji/powiadomień poprzez dowolne sposoby komunikacji inne niż forma papierowa pozwalające na gromadzenie informacji w sposób zapewniający do nich dostęp w przyszłości oraz przechowanie takich informacji w niezmienionej formie.

Search
Opcje wyszukiwania
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów
Bez kategorii
CZĘŚCI TUNINGOWE
BOX TUNINGOWY
TURBO
REGENEROWANE TURBOSPRĘŻARKI
UKŁAD DOLOTOWY
UKŁADY DOLOTU POWIETRZA
DEDYKOWANE
GADŻETY I ODZIEŻ
GADŻETY
ODZIEŻ
BLUZY
KURTKI
T-SHIRTY
OLEJE/CHEMIA/PŁYNY
CHEMIA
CERAMIZATORY
CHEMIA WARSZTATOWA
CZYSZCZENIE PODZESPOŁÓW
DODATKI DO MOTORSPORTU
DODATKI DO PALIW
SERIA MOTORSPORT
SMARY
DODATKI DO OLEJU
DODATKI DO PALIW
DODATKI DO UKŁADU CHŁODZENIA
DODATKI MOTOCYKLOWE
PŁUKANKA
SERIA CLASSIC
DODATKI DO PALIW
SMARY
ŚRODKI ANTYKOROZYJNE
ŻELE | PASTY
ZESTAWY
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE
INNE
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA CLASSIC
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA MOTORSPORT
INNE
KARTING
OLEJE SILNIKOWE
OLEJE DO ARMOTYZATORÓW
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE MOTOCYKLOWE
PŁYNY
PŁYNY CHŁODNICZE
PŁYNY DO MOTORSPORTU
PŁYNY HAMULCOWE
PŁYNY HAMULCOWE
PODNOŚNIK DUDA GARAGE
AKCESORIA
PODNOŚNIK
POMPY
Sprawdzenie Auta
WYCIERACZKI
ZESTAWY DUDA GARAGE
Search
Opcje wyszukiwania
tylko dokładne dopasowania
szukaj w tytule
szukaj w treści
Filter by Kategorie produktów
Bez kategorii
CZĘŚCI TUNINGOWE
BOX TUNINGOWY
TURBO
REGENEROWANE TURBOSPRĘŻARKI
UKŁAD DOLOTOWY
UKŁADY DOLOTU POWIETRZA
DEDYKOWANE
GADŻETY I ODZIEŻ
GADŻETY
ODZIEŻ
BLUZY
KURTKI
T-SHIRTY
OLEJE/CHEMIA/PŁYNY
CHEMIA
CERAMIZATORY
CHEMIA WARSZTATOWA
CZYSZCZENIE PODZESPOŁÓW
DODATKI DO MOTORSPORTU
DODATKI DO PALIW
SERIA MOTORSPORT
SMARY
DODATKI DO OLEJU
DODATKI DO PALIW
DODATKI DO UKŁADU CHŁODZENIA
DODATKI MOTOCYKLOWE
PŁUKANKA
SERIA CLASSIC
DODATKI DO PALIW
SMARY
ŚRODKI ANTYKOROZYJNE
ŻELE | PASTY
ZESTAWY
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE
INNE
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA CLASSIC
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
SERIA MOTORSPORT
INNE
KARTING
OLEJE SILNIKOWE
OLEJE DO ARMOTYZATORÓW
OLEJE MOTOCYKLOWE
OLEJE PRZEKŁADNIOWE
OLEJE SILNIKOWE
ZESTAWY DUDA GARAGE
OLEJE MOTOCYKLOWE
PŁYNY
PŁYNY CHŁODNICZE
PŁYNY DO MOTORSPORTU
PŁYNY HAMULCOWE
PŁYNY HAMULCOWE
PODNOŚNIK DUDA GARAGE
AKCESORIA
PODNOŚNIK
POMPY
Sprawdzenie Auta
WYCIERACZKI
ZESTAWY DUDA GARAGE